Център за временно настаняване
на хора в нужда

Тази уеб страница е създадена в рамките на Проект: “Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество”, (ACCESS FOR ALL) финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020″, съгласно Договор № В2.9c.10/31.08.2017,. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България2014-2020”.

Добре дошли в нашия проект

Обосновка на проекта

Проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

oбщина Крумовград и община Топирос

Начало на проекта: 31.08.2017 г.

Край: 29.02.2020 г.

Новини и събития

Социално предприемачество

През м. декември 2018 г. предстои доставка на оборудване и обзавеждане на Център за временно настаняване на нуждаещи се хора в Община Крумовград, в изпълнение на проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“.